แนวข้อสอบเสมียน ทูตฝ่ายทหารเรือไทย กองทัพเรือ

แนวข้อสอบเสมียน ทูตฝ่ายทหารเรือไทย กองทัพเรือ

แนวข้อสอบเสมียน ทูตฝ่ายทหารเรือไทย กองทัพเรือ

สำหรับท่านที่ อยากเตรียมสอบ
สอบเสมียน ทูตฝ่ายทหารเรือไทย กองทัพเรือ
หา คู่มือสอบเสมียน ทูตฝ่ายทหารเรือไทย กองทัพเรือ
หนังสือสอบเสมียน ทูตฝ่ายทหารเรือไทย กองทัพเรือ
ทาง NUDSOB ได้รวบรวม แบ่งปัน
ตัวอย่าง ข้อสอบเสมียน ทูตฝ่ายทหารเรือไทย กองทัพเรือ
เพื่อเป็นความรู้ และแนวทางในการสอบให้กับทุกๆท่าน

แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
1. ใครเป็นผู้วางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– คณะรัฐมนตรี
2. ข้อความใดเป็นความหมายของงานสารบรรณตามระเบียบนี้
-การเก็บรักษา , การรับ-การส่ง, การจัดทำ,การยืม,การทำลาย
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณที่ถือปฏิบัติในขณะนี้เป็นฉบับ พ.ศ.ใด
– พ.ศ. 2526
4. หนังสือราชการ คือ
– เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
5. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ แบ่งเป็นกี่ประเภท
– 3 ประเภท (ด่วน,ด่วนมาก,ด่วนที่สุด)
6. ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ให้ขอทำความตกลงกับใคร
– ปลัดสำนักนกยกรัฐมนตรี
7. หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ มีกี่ชนิด
– 6 ชนิด
8. หนังสือราชการคือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมีกี่ประเภท
– 6 ประเภท
9. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นใช้คำว่าอะไร
– เรียน (คำลงท้าย..ขอแสดงความนับถือ)
10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
– วันที่ 24 กันยายน 2548
11. หนังสือที่ติดต่อราชการเป็นแบบพิธีได้แก่หนังสือชนิดใด
– หนังสือภายนอก
12. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิกฉบับใดบ้าง
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. 2507
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2516
13. งานสารบรรณมีความหมายตรงกับอะไร
– งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
14. “หนังสือ” ตามระเบียบนี้ หมายความว่าอะไร
– หนังสือราชการ
15. หนังสือประทับตราใช้สำหรับเรื่องใด
– การเตือนเรื่องที่ค้าง
– การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
– การแจ้งผลงานให้ผุ้เกี่ยวข้องทราบ
16. เจ้าของเรื่องจะเก็บหนังสือประเภทใดได้บ้าง
– เจ้าของเรื่องสามารถเก็บหนังสือทั้งที่เป็นต้นฉบับและสำเนาซึ่งเป็นหนังสือที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติและหนังสือที่ปฏิบัติการเสร็จแล้วแต่ต้องเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
17. การทำสำเนาในระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ประกอบด้วยอะไรบ้าง
– สำเนาคู่ฉบับ หนังสือราชการเป็นหลักฐานที่สำคัญในราชการระเบียบงานสารบรรณจึงบังคับให้มีสำเนาคู่ฉบับไว้อย่างน้อย 1 ฉบับ
– การทำสำเนา กระทำได้หลายวิธี เช่น ถ่าย อัด คัด เป็นต้น
– เอกสารทางราชการจำเป็นต้องมีสำเนาซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหลายคน
18. ผู้ที่จะทำงานสารบรรณได้ดีจำเป็นต้องรู้งานด้านธุรการในลักษณะใดบ้าง
– มีความรู้ด้านภาษาเป็นอย่างดี
– มีการติดต่อ โต้ตอบและประสานงานที่ดี
– รู้จักกาลเทศะ ความควรไม่ควร
19. หนังสือสั่งการ มีกี่ชนิด
– 3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง, ระเบียบ, ข้อบังคับ
20. หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิด
– 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ, แถลงการณ์, ข่าว
21. หนังสือรับรองรายงานการประชุมและหนังสืออื่นจัดอยู่ในหนังสือชนิดใด
– หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
22. การอ้างหนังสือที่มีทั้งชั้นความเร็วและชั้นความลับนั้น ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องคือ
– อ้างชั้นความลับก่อนชั้นความเร็ว
23. หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นให้มีสำเนาคู่ฉบับไว้อย่างน้อยกี่ฉบับ
– 1 ฉบับ
24. “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า
– การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน
– การประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆเช่นว่านั้น
25. หนังสือประทับตราคือ
– หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา
26. หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่
– การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
– การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
– การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน
– การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
– การเตือนเรื่องที่ค้าง
– เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนด โดยทำเป็นคำสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา
27. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บหนังสือสำรวจหนังสือที่มีอายุครบการเก็บในปีนั้น และทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ภายในกี่วัน
– 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทินนั้น
28. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
– 3 ประเภท ได้แก่ – ด่วนที่สุด (ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น)
– ด่วนมาก (ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
– ด่วน (ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้)
29. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ ต้องระบุชั้นความเร็ว และขนาดตัวอักษร อย่างไร
– ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดง ขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและบนซอง
30. กรณีต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด ควรระบุอะไรบ้าง
– ระบุคำว่า “ด่วนภายใน” แล้วลง วัน เดือน ปี และกำหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับซึ่งระบุบนหน้าซองภายในเวลาที่กำหนด
31. “ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า
– การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
32. หนังสือที่ใช้ติดต่อราชการระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการกับบุคคลภายนอกคือหนังสือใด
– หนือสือภายนอก
-หนังสือประทับตรา
33. ผู้มีอำนาจให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือคือใคร
– กระทำมิได้
34. ผู้มีอำนาจให้บุคคลภายนอกดูหรือคัดลอกหนังสือ คือใคร
– หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ทีได้รับมอบหมาย
35. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ใช้บังคับแก่ใคร
– ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ( ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้)
36. ส่วนราชการ หมายความว่าอย่างไร
– กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานใดของรัฐ ทั้งในบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ และให้หมายความถึงคณะกรรมการด้วย
37. คณะกรรมการ หมายความว่าอย่างไร
– คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆ และให้หมายรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
38. คณะกรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน
– 3 คน (ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน)
39. คณะกรรมการทำลายหนังสือ โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับใด
– ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
40. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
– หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
41. ระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณกำหนดวิธีการเก็บสำเนาคู่ฉบับอย่างไร
– ให้เก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อให้ค้นหาได้ง่าย
42. การตีความ การวินิจฉัยปัญหา และการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทำคำอธิบาย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะขอความเห็นจากใครเพื่อพิจารณา
– ขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
43. เลขประจำของส่วนราชการ ประกอบด้วยตัวเลขกี่ตัว
– 4 ตัว
44. บันทึก ได้แก่อะไรบ้าง
-บันทึกย่อเรื่อง
-บันทึกรายงาน
-บันทึกความเห็น
-บันทึกติดต่อ
-บันทึกสั่งการ
45. ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด การปฏิบัติบนหน้าซองของหนังสือให้ต้องระบุอย่างไร
-ระบุคำว่า”ด่วนภายใน” แล้วลงวันเดือนปีและกำหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือไปถึงผู้รับกับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด
46. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการที่เพิ่มขึ้นจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ได้แก่อะไร
-ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
47. หนังสือราชการประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานของทางราชการตลอดไป คือหนังสือชนิดใด
– หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทุกสาขาวิชา และมีคุณค่าต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
-หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติหลักฐาน
-หนังสือที่ต้องใช้ตรวจสอบ
48. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อใด
– วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2526
49. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

50. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมี 4 ชนิด ได้แก่
– หนังสือรับรอง
-รายงานการประชุม
-บันทึก
-หนังสืออื่น

51.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ใช้บังคับแก่ส่วนราชการดังต่อไปนี้
ก. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทั้งหมดภายในประเทศ ยกเว้นหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศต้อง
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับประเทศนั้นๆ
ข. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกส่วนทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด ยกเว้นท้องถิ่นซึ่งมี
อิสระที่จะกำหนดรูปแบบของตนเอง
ค. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกส่วนทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นภายในประเทศ
ง. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม สานักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งใน
ส่วนกลางส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ
จ. ใช้บังคับแก่ ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกเว้น
รัฐวิสาหกิจ
ตอบ ง. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม สานักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ
52. ระเบียบสานักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันไม่ใช้บังคับแก่
ก.ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ค .รัฐวิสาหกิจ
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. กับ ข.
จ. ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.
ตอบ
53. งานสารบรรณ ตามระเบียบฯ หมายความว่า
ก. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 6 อย่าง คือ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม
และการ ทำลาย
ข. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่การคิด การร่าง การพิมพ์ การส่ง การรับ
การเก็บรักษาและการทำลาย
ค. งานบริหารงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด รวมทั้งการจัดทำ ดูแล รักษาวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ
เครื่องพิมพ์ด้วย
ง. เหมือนข้อ ค. แต่ไม่รวมวัสดุอุปกรณ์
จ. เหมือนข้อ ข. และรวมงานจัดหาดูแลวัสดุอุปกรณ์ด้วย
ตอบ ก. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 6 อย่าง คือ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บ รักษา การยืมและการทำลาย
54. ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดารงตาแหน่งใดที่รักษาการตาม
ระเบียบนี้
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. เลขาการนายกรัฐมนตรี
ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
จ. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ตอบ ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
55. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรม
เกี่ยวกับงานสารบรรณ
ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจัง หวัดนั้น
ง. นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น
จ. หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป
ตอบ ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
56. ผู้มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณฯ ได้แก่
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
จ. รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงผู้ถือปฏิบัติ
ตอบ ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
57. หนังสือราชการ หมายถึง
ก. หนังสือของหน่วยราชการ
ข. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
ค. หนังสือที่ใช้กระดาษตราครุฑ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
58. หนังสือราชการมีกี่ชนิด
ก. 4 ชนิด
ข. 5 ชนิด
ค. 6 ชนิด
ง. 7 ชนิด
จ. 8 ชนิด
ตอบ ค. 6 ชนิด
59. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือ ตามระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ก. หนังสือประทับตรา
ข. หนังสือประชาสัมพันธ์
ค .หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ง. หนังสือลับ
จ. หนังสือสั่งการ
ตอบ ง. หนังสือลับ
60. หนังสือสั่งการตามระเบียบงานสารบรรณมี กี่ชนิด
ก. 2 ชนิด
ข. 3 ชนิด
ค. 4 ชนิด
ง. 5 ชนิด
จ. 6 ชนิด
ตอบ ข. 3 ชนิด
61. ข้อใดไม่ใช่หนังสือสั่งการหรือหนังสือประชาสัมพันธ์
ก. ระเบียบ
ข. ข้อบังคับ
ค. ข่าว
ง.แถลงการณ์
จ. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ จ. ไม่มีข้อใดถูก
62. ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
ก. ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ
ข. ข้องบังคับเป็นหนังสือราชการ
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
ง. แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ
จ. ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ
ตอบ ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
63. คำว่า หนังสือ ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง
ก. ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ
ข. หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และลงรับไว้แล้ว
ค. โฉนด
ง. ข้อ ข. และข้อ ค.
จ. ถูกทุกข้อ
ตอบ จ. ถูกทุกข้อ
64. หนังสือประทับตรา ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
ก. ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้ นไป
ข. ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองลงชื่อเต็มกากับตรา
ค. ใช้ประทับแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
จ. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ค. ใช้ประทับแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
65. หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอะไร
ก. หมึกแดง
ข.หมึกสีแดงหรือสีม่วงก็ได้
ค. ระเบียบมิได้ระบุไว้
ง. หมึกสีม่วง
จ. สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม
ตอบ ก. หมึกแดง
66. แจ้งความเป็นหนังสือราชการประเภทใด
ก. หนังสือภายนอก
ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือสั่งการ
ง. หนังสือประชาสัมพันธ์
จ. ไม่ถือเป็นหนังสือราชการ
ตอบ ง. หนังสือประชาสัมพันธ์
67. ระเบียบ คืออะไร
ก. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย
ข. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ ก็ได้
ค. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจกำหนดให้ข้าราชการปฏิบัติภายในส่วนราชการนั้นๆ
ง. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนราชการวางไว้ให้ส่วนราชการปฏิบัติ
จ. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนราชการวางไว้ให้ข้าราชการปฏิบัติ แต่ต้องอาศัย
อำนาจตามกฎหมาย
ตอบ ข. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ ก็ได้
68. ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด
ก. หนังสือประทับตรา
ข. หนังสือภายนอก
ค. หนังสือภายใน
จ. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ จ. ไม่มีข้อใดถูก
69. ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ ตามระเบียบงานสารบรรณ
ก. ประกาศ ข. ระเบียบ ค. คำสั่ง
ง. ข้องบังคับ จ. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. ประกาศ

70. แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการ ถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด
ก. ถือเป็นหนังสือภายใน
ข. ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
ค. ถือเป็นวัสดุประชาสัมพันธ์
ง. ไม่ถือเป็นหนังสือราชการ
จ. ถือเป็นหนังสือราชการ
ตอบ ค. ถือเป็นวัสดุประชาสัมพันธ์
71. ภาพถ่าย การปฏิบัติงานตามโครงการของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ชนิดใด
ก. ถือเป็นหนังสือภายใน
ข. ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
ค. ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ง. เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์
จ. ไม่เป็นหนังสือราชการ
ตอบ ค. ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
72. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิด ข้อใดไม่ใช่ชนิด ของหนังสือ
ประเภทนี้
ก. รายงานการประชุม
ข. หนังสือรับรอง
ค. บันทึก
ง. ข้อบังคับ
จ. หนังสืออื่น
ตอบ ง. ข้อบังคับ
73. ? ข้อบัญญัติตำบล? จัดเป็นหนังสือราชการประเภทใด
ก. หนังสือประทับตรา
ข. หนังสือสั่งการ
ค. หนังสือบังคับการ
ง. หนังสือประชาสัมพันธ์
ตอบ ข. หนังสือสั่งการ
74. การออกหนังสือรับรอง ต้องติดรูปถ่ายหรือไม่ตามระเบียบฯ
ก. ต้องติดทุกครั้งตามระเบียบ
ข. ไม่จำเป็น
ค. ในกรณีเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แ ก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายด้วย
ง. ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
จ. แล้วแต่ความต้องการของผู้ขอ
ตอบ ค. ในกรณีเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แ ก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายด้วย
75. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
จ. 6 ประเภท
ตอบ ข. 3 ประเภท
76. การระบุชั้นความเร็วให้ใช้ตัวอักษรสี
ก. เขียว
ข. ดา
ค. น้ำเงิน
ง. แดง
ตอบ ง. แดง
77. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันทีที่ได้รับ
ก. ด่วนที่สุด
ข .ด่วนมาก
ค. ด่วน
ง. ด่วนภายใน
ตอบ ก. ด่วนที่สุด
78. ชั้นความลับของหนังสือให้ระบุไว้ที่
ก. ส่วนบนของหนังสือ
ข. ส่วนล่างของหนังสือ
ค. ส่วนบนและส่วนล่างของหนังสือ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ค. ส่วนบนและส่วนล่างของหนังสือ
79. ข้อใดไม่ใช้กระดาษตราครุฑ
ก. หนังสือภายใน
ข. หนังสือภายนอก
ค. หนังสือประทับตรา
ง. แถลงการณ์
ตอบ ก. หนังสือภายใน
80. ข้อใดถูกต้อง
ก. ทะเบียนตามระเบียบงานสารบรรณมีทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง ทะบียนหนังสือ
เก็บ
ข. ประกาศคือหนังสือสั่งการ
ค. การเก็บหนังสือเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้ประทับตรากาหนด เก็บหนังสือไว้ที่มุมด้านซ้ายของ
แผ่นกระดาษแผ่นแรก
ง. หนังสือด่วนมาก หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ
จ. หนังสือด่วนที่สุด หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
ตอบ ก. ทะเบียนตามระเบียบงานสารบรรณมีทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง ทะบียนหนังสือเก็บ
81. ตามระเบียบงานสารบรรณฯ หนังสือที่จัดทำขึ้นปกติให้มีสำเนาคู่ ฉบับกี่ฉบับ
ก. ฉบับเดียวก็พอ
ข. ต้นเรื่อง สารบรรณกอง และสาบรรณกรม รวม 3 ฉบับ
ค. ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง 2 ฉบับ
ง. ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสารองไว้อีก 1 ฉบับ รวม 3 ฉบับ
จ. แล้วแต่ประเภทหนังสือ
ตอบ ค. ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง 2 ฉบับ
82. ในสำเนาคู่ฉบับ ให้ลงลายมือชื่อของผู้ใดบ้าง
ก. ผู้ร่าง และผู้พิมพ์
ข. ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจ
ค. ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจ.
ง. ผู้พิมพ์ ผู้ตรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ
ตอบ ข. ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจ
83. สำเนาหนังสือใช้เรียก หนังสือที่มาจาก
ก. การถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ
ข. การคัดลอกจากต้นฉบับ
ค. การอัดสำเนาจากต้นฉบับ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
84. ตามระเบียบงานสารบรรณผู้ที่จะลงนามรับรองสำเนาหนังสือราชการต้องเป็นข้าราชการพลเรือน
ตำแหน่งระดับใดขึ้นไป
ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 4 จ. 5)
ตอบ ข. 2
85.ตามระเบียบงานสารบรรณผู้ที่จะลงนามคำรับรองสาเนาหนังสือให้ใช้คำว่า
ก. รับรองสำเนา
ข. รับรองถูกต้อง
ค. สำเนาถูกต้อง
จ. สำเนาถูกต้องตามต้นฉบับ
ตอบ ค. สำเนาถูกต้อง
86. ตรารับหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณมี การกรอกรายละเอียด ดังนี้
ก. เลขรับ วันที่ และเวลา
ข. ให้ระบุชื่อส่วนราชการ เลขรับ วันที่ และเวลา
ค. เหมือนข้อ ข. แต่ให้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย
ง. ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้
จ. ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม
ตอบ ก. เลขรับ วันที่ และเวลา
87. หนังสือที่ต้องลงทะเบียนรับ คือหนังสือประเภทใด
ก. หนังสือที่ประธาน อบต. เขียนถึง เจ้าหน้าที่ของ อบต.
ข. หนังสือที่รับเข้ามาจากภายนอก
ค. หนังสือที่รับเข้ามาจากเพื่อนร่วมงาน
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ข. หนังสือที่รับเข้ามาจากภายนอก
88. เลขทะเบียนรับหนังสือให้เรียงหันตามลำดับและให้เริ่มต้นใหม่เมื่อ
ก. วันเริ่มต้นปีงบประมาณ
ข. วันเริ่มต้นปีปฏิทิน
ค. วันเริ่มต้นเดือนเมษายน
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ข. วันเริ่มต้นปีปฏิทิน
89. การเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ แบ่งเป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
ตอบ ข. 3 ประเภท
90. การเก็บหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณฯ แบ่งออกเป็น
ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ข. การเก็บระหว่างปฏิบัติ และการเก็บหลังการปฏิบัติ
ค. การเก็บก่อนปฏิบัติ ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ
ง. การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน
จ. การเก็บระหว่างปฏิบัติ หลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย
ตอบ ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
91. อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ข. ไม่น้อยกว่า 4 ปี
ค. ไม่น้อยกว่า 6 ปี
ง. ไม่น้อยกว่า 8 ปี
จ. ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ตอบ จ. ไม่น้อยกว่า 10 ปี
92. หนังสือที่มีอายุครบกี่ปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากรทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้
ก. 5 ปี ข. 10 ปี ค. 15 ปี ง. 20 ปี จ. 25 ปี
ตอบ จ. 25 ปี
93. หนังสือที่เป็นธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วให้เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ก. 1 ปี ข. 2 ปี ค. 3 ปี ง . 5 ปี จ. 6 ปี
ตอบ ก. 1 ปี
94. หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี สถิติ ฯลฯ ปกติแล้วจะต้องเก็ บรักษาไว้
นานเท่าใด
ก. 5 ปี ข. 10 ปี ค. 20 ปี ง. 25 ปี จ. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ จ. ไม่มีข้อใดถูก
95. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราคาว่า
ก. ห้ามเคลื่อนย้าย ข. เก็บไว้ใช้เพื่อตรวจสอบ
ค. เก็บไว้ตลอดไป ง. ห้ามทำลาย
ตอบ ง. ห้ามทำลาย
96. หนังสือที่เก็บโดยมีกาหนดเวลาให้ประทับตราคาว่า ? เก็บถึง พ.ศ. ……. ? ด้วยหมึก
ก. สีเขียว ข. สีดำ
ค. สีน้ำเงิน ง. สีแดง
ตอบ ค. สีน้ำเงิน
97. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระยะของการเก็บหนังสือ
ก. เก็บไว้เพื่อทำลาย
ข. เก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ
ค. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
ง. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
จ. การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติและการเก็บ เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
ตอบ ก. เก็บไว้เพื่อทำลาย
98. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น
ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป
ง. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป
จ. หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ ขึ้นกับประเภทของหนังสือ
ตอบ ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
99. การทำลายหนังสือ ผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อใด
ก. ภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี
ข. ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี
ค. ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน
ง. ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
ตอบ ง. ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน
100. หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินที่ไม่ใช่เอกสารสิทธิ หากเก็บไว้เพียง 5 ปี แล้วเห็นว่าไม่จำเป็นประสงค์จะ
ทำลาย ควรดำเนินการ
ก. ทำลายได้เลย
ข. ขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง
ค. ขอทำความตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. ขออนุมัติกระทรวงเจ้าสังกัด
จ. ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ตอบ จ. ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
101. ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง
ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย
ง.หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบการเงิน
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
ตอบ ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
102. คณะกรรมการทำลายหนังสือ โดยปกติต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใด
ก. ข้าราชการระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ข. ข้าราชการระดับ 4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ค. ข้าราชการระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ง. ข้าราชการระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
ตอบ ก. ข้าราชการระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

103. ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด
ก. มีขนาดเดียว ข. มี 2 ขนาด ค. มี 3 ขนาด
ง. มี 4 ขนาด จ. ระเบียบมิได้ระบุ
ตอบ ข. มี 2 ขนาด
104. ตราครุฑ ขนาดที่ใช้ในกระดาษบันทึกข้อความมีขนาด
ก. 1 ซ.ม. ข. 1.5 ซ.ม ค. 2 ซ.ม. ง. 3 ซ.ม
ตอบ ข. 1.5 ซ.ม
105. มาตรฐานกระดาษ ปกติให้ใช้กระดาษขาว น้ำหนัก
ก. 50 กรัมต่อตารางเมตร
ข. 60 กรัมต่อตารางเมตร
ค. 70 กรัมต่อตารางเมตร
ง. 80 กรัมต่อตารางเมตร
ตอบ ข. 60 กรัมต่อตารางเมตร
106. มาตรฐานกระดาษ ปกติใช้กระดำปอนด์ขาวกี่ขนาด
ก. 3 ขนาด คือ เอ4 เอ5 เอ8
ข. 2 ขนาด คือ เอ4 และ เอ8
ค. 4 ขนาด คือ เอ4 เอ5 เอ7 เอ8
ง. ให้หน่วยงานใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
ตอบ ก. 3 ขนาด คือ เอ4 เอ5 เอ8
107. กระดาษครุฑ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด
ก. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ4 หรือ เอ8
ข. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ4 หรือ เอ5
ค. ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ5
ง. ให้ใช้กระดาษขนาด เอ4
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
ตอบ ง. ให้ใช้กระดาษขนาด เอ4
108. กระดาษบันทึกข้อความ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด
ก. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ4 หรือ เอ8
ข. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ4 หรือ เอ5
ค. ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ4
ง. ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ5
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
ตอบ ข. ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ4 หรือ เอ5
109. มาตรฐาน ซอง ปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้าตาล กี่ขนาด
ก. 4 ขนาด คือ ซี5 ซี6 และซี7
ข. 4 ขนาด คือ ซี4 ซี5 ซี6 และ ดี แอล
ค. 4 ขนาด คือ ซี4 ซี5 ซี แอล และ ดี แอล
ง. ระเบียบมิได้ระบุไว้
ตอบ ง. ระเบียบมิได้ระบุไว้
110. ซองหนังสือที่ใช้บรรจุหนังสือกรกะดาษตราครุฑพับ 4 เป็นซองขนาดใด
ก. C4 ข. C5 ค. C6 ง. DL
ตอบ ข. C5
111. คำขึ้นต้น หนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร
ก. นมัสการ
ข. กราบทูล
ค. ขอกราบทูลนมัสการ
ง. ขอประทานกราบทูล
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
ตอบ ก. นมัสการ
112. คำขึ้นต้น หนังสือราชการถึงพระราชาคณะ ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร
ก. นมัสการมายัง
ข. กราบนมัสการ
ค. ขอประทานนมัสการ
ง. นมัสการ
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
ตอบ ง. นมัสการ
113. คำลงท้าย หนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร
ก. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ค. ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
ง. ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
ตอบ ก. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
114. คำลงท้าย หนังสือราชการถึงพระราชาคณะ ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร
ก. นมัสการด้วยความเคารพ
ข. นมัสการ
ค. ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
ง. ขอนมัสการด้วยความนับถืออย่างสูง
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
ตอบ ข. นมัสการ
115. คำขึ้นต้น หนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร
ก. กราบทูล ข .ขอประทานกราบทูล ค. กราบเรียน
ง. เรียน จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
ตอบ ค. กราบเรียน
116. คำขึ้นต้น หนังสือราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร
ก. กราบทูล ข .ขอประทานกราบทูล ค. กราบเรียน
ง. เรียน จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
ตอบ ค. กราบเรียน
117. คำลงท้าย หนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร
ก. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ข. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ค. ขอแสดงความนับถือ
ง. ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
ตอบ ก. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
118. คำลงท้าย หนังสือราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร
ก. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ข. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ค. ขอแสดงความนับถือ
ง. ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้
ตอบ ก. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
119. ผู้ดารงตำแหน่งใดที่ใช้คำลงท้ายของหนังสือราชการแตกต่างกัน
ก. ประธานองคมนตรีและประธานศาลฎีกา
ข. นายกรัฐมนตรีและประธานศาลฏีกา
ค. ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ง. นายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษ
จ. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ จ. ไม่มีข้อใดถูก
120. คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงรัฐมนตรีประจาสำนักนายกรัฐมนตรี ใช้ว่าอย่างไร
ก. กราบเรียน ข. กราบเรียน ฯพณฯ ค. เรียน
ง. ขอประทานกราบเรียน จ. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ค. เรียน
121. ถ้ามีหนังสือถึงประธานสภาจังหวัดใช้คาลงท้ายว่า
ก. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ข. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ค. ขอแสดงความนับถือ
ง. ด้วยความนับถืออย่างสูง
จ. ด้วยความนับถืออย่างยิ่ง
ตอบ ค. ขอแสดงความนับถือ
122. คำขึ้นต้นถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ใช้คำว่า
ก. ถึง ข. เรียน
ค. เรียนเสนอ ง. กราบเรียน
ตอบ ข. เรียน
123. ในการเขียนจดหมายราชการ ควรหลีกเลี่ยงข้อใด
ก. เขียนให้ถูกต้องตามแบบหนังสือราชการ
ข. เขียนให้ชัดเจนเข้าใจง่าย
ค. เขียนด้วยการใช้สำนวนโวหาร
ง. เขียนให้มีข้อความสุภาพ
ตอบ ค. เขียนด้วยการใช้สำนวนโวหาร
124. ข้อใดถูกต้องในการเขียนวันที่ตามระเบียบสารบรรณ
ก. 14 กรกฎาคม 2539
ข. วันที่ 14 กรกฎาคม 2539
ค. 14 ก.ค. 2539
ง. 14 กรกาคม พ.ศ. 2539
ตอบ ก. 14 กรกฎาคม 2539
125. การจ่าหน้าซองหนังสือส่งให้ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือไว้ที่
ก. มุมบนด้านซ้าย ใต้ครุฑ
ข. มุมบนด้านซ้าย ข้างครุฑ
ค. มุมล่างด้านว้าย
ง. มุมล่างด้านขวา
ตอบ ก. มุมบนด้านซ้าย ใต้ครุฑ
126. การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ ข้อใดถูกที่สุด
ก. นายองค์การ รักท้องถิ่น
ข. น.ส. สุดสวย รักบ้าน
ค. (องค์การ รักท้องถิ่น)
ง. (นางสาวสุดสวย รักบ้าน)
ตอบ ง. (นางสาวสุดสวย รักบ้าน)
127. ในการจัดทารายงานการประชุมไม่ต้องใส่ข้อใด
ก. สถานที่ประชุม
ข. วัน เดือน ปีที่ประชุม
ค. เวลาที่เริ่มประชุม
ง. ประธานในที่ประชุม
ตอบ ง. ประธานในที่ประชุม
128. การกำหนดชื่อ? เรื่อง ? ในหนังสือราชการ
ก. ถ้าเป็นหนังสือต่อเนื่องให้ลงชื่อเรื่องเดิม
ข. ให้ลงเรื่องเต็มของหนังสือ
ค. ให้ลงเรื่องย่อเป็นใจความสั้นที่สุด
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
129. ในหนังสือภายนอก ด้านล่างซ้าย คือ
ก. ชื่อที่หน่วยงานที่ออกหนังสือ
ข. ชื่อเจ้าของหนังสือ
ค. ชื่อตำแหน่งเจ้าของลายมือชื่อ
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
ตอบ ก. ชื่อที่หน่วยงานที่ออกหนังสือ
130. หนังสือเวียน หมายถึง
ก. หนังสือที่มีข้อความซ้าๆ กัน ส่งถึงผู้รับคนเดียวกัน
ข. หนังสือที่มีข้อความอย่างเดียวกัน ส่งถึงผู้รับจำนวนมาก
ค. หนังสือที่มีข้อความเป็นแบบมาตรฐาน ส่งถึงผู้รับจำนวนมาก
ง. หนังสือที่ทำขึ้นเพื่อส่งข้อความประชาสัมพันธ์
ตอบ ข. หนังสือที่มีข้อความอย่างเดียวกัน ส่งถึงผู้รับจำนวนมาก
131. หนังสือประทับตรา ไม่ควรใช้ในกรณีใด
ก. ส่งสำเนาหนังสือ
ข. เตือนเรื่องค้าง
ค. ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ง. ตอบรับทราบเกี่ยวกับการเงิน
ตอบ ง. ตอบรับทราบเกี่ยวกับการเงิน
132. หลักการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มที่ถูกต้อง คือข้อใด
ก. เก็บรวบรวมเรื่องทุกเรื่องไว้ในแฟ้มเดียวกัน
ข. เก็บเอกสารวันที่ล่าสุดไว้ข้างหลัง
ค. เก็บแยกตามประเภท หมวดหมู่ของเอกสาร
ง. ปล่อยให้เอกสารมีจำนวนมากก่อนจึงนามาเก็บเข้าแฟ้ม
ตอบ ค. เก็บแยกตามประเภท หมวดหมู่ของเอกสาร
133. ในหนังสือเชิญประชุม ควรมีสาระที่สำคัญ คือ
ก. กำหนด วัน เดือน ปี ที่ประชุม
ข. กำหนดสถานที่ประชุม
ค. แจ้งเรื่องที่จะประชุม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
134. ในการจัดทำรายงานการประชุม ให้บันทึกชื่อและตำแหน่ง เรียงตามข้อใด
ก. ผู้มาประชุม – ผู้ไม่มาประชุม – ผู้เข้าร่วมประชุม
ข. ผู้มาประชุม – ผู้ขาดการประชุม – ผู้ร่วมการประชุม
ค. ผู้มาประชุม – ผู้เข้าร่วมประชุม – ผู้ไม่มาประชุม
ง. ผู้มาประชุม – ผู้เข้าร่วมประชุม – ผู้ขาดการประชุม
จ. แล้วแต่ความต้องการของผู้ขอ
ตอบ ก. ผู้มาประชุม – ผู้ไม่มาประชุม – ผู้เข้าร่วมประชุม
135. ตามแบบข้อบังคับ กาหนดให้ข้อ 1 เป็น
ก. วันที่ประกาศใช้ขอบังคับ
ข. วันที่ขอบังคับมีผลใช้บังคับ
ค. ชื่อของข้อบังคับ
ง. ผู้รักษาการตามข้อบังคับ
ตอบ ค. ชื่อของข้อบังคับ