แนวข้อสอบเสมียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

แนวข้อสอบเสมียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

แนวข้อสอบเสมียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

สำหรับท่านที่ อยากเตรียมสอบ
สอบเสมียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
หา คู่มือสอบเสมียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
หนังสือสอบเสมียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ทาง NUDSOB ได้รวบรวม แบ่งปัน
ตัวอย่าง ข้อสอบเสมียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เพื่อเป็นความรู้ และแนวทางในการสอบให้กับทุกๆท่าน

แนวข้อสอบ ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555

1. หนังสือที่หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า ให้เก็บไว้ตลอดไป จะประทับตราอย่างไร
ก. ประทับตราคำว่า ห้ามทำลาย ด้วยหมึกสีแดง
ข. ประทับตราคำว่า ห้ามทำลาย ด้วยหมึกสีน้ำเงิน
ค. ประทับตราคำว่า ห้ามทำลาย ด้วยหมึกสีดำ
ง. ประทับตราคำว่า ห้ามทำลาย ด้วยหมึกสีเขียว
2. หน่วยใดเป็นหน่วยพิจารณาความเห็นชอบ ในการส่งหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปี ไปเก็บที่
กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร
ก. กรมยุทธการทหารบก
ข. กรมสารบรรณทหารบก
ค. กรมยุทธศึกษาทหารบก
ง. กรมพระธรรมนูญ
3. ท่านได้เห็นหนังสือที่ประทับตรา ห้ามทำลาย ด้วยหมึกสีแดงที่มุงล่างด้านขวาแผ่นแรกของหนังสือท่านจะเข้าใจอย่างไร
ก. เป็นหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอด
ข. เป็นหนังสือที่ต้องเก็บไว้โดยกำหนดเวลา
ค. เป็นหนังสือที่ต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ง. เป็นหนังสือที่ต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. หนังสือที่เป็นหลักเกี่ยวกับการเงิน จะเก็บไว้อย่างน้อยกี่ปี
ก. 10 ปี
ข. 5 ปี
ค. 2 ปี
ง. 1 ปี
5. การลงรายละเอียดในบัญชีฝากหนังสือ ในหัวข้อชื่อบัญชีฝากหนังสือประจำปี จะลงรายละเอียดอย่างไร
ก. ให้ลงตัวเลขปีพุทธศักราชที่จัดทำบัญชี
ข. ลงตัวเลขปีคริสศักราชที่จัดทำบัญชี
ค. ให้ลงตัวเลขปีงบประมาณที่จัดทำบัญชี
ง. ให้ลงตัวเลขปีพุทธศักราช

6. ใครเป็นผู้ประทับตรากำหนดเก็บหนังสือ
ก. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ
ข. เจ้าหน้าที่รับหนังสือ
ค. นายทหารธุรการ
ง. นายทหารสารบรรณ
7. บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปีที่ขอเก็บเอง จัดทำอย่างน้อยกี่ฉบับ
ก. 2 ฉบับ
ข. 3 ฉบับ
ค. 4 ฉบับ
ง. 1 ฉบับ
8. บัญชีหนังสือครบ 25 ปี จัดทำอย่างน้อยกี่ฉบับ
ก. 2 ฉบับ
ข. 3 ฉบับ
ค. 4 ฉบับ
ง. 1 ฉบับ
9. ชื่อบัญชีหนังสือครบ 25 ปี ที่ขอเก็บเองประจำปีจะลงรายละเอียดอย่างไร
ก. ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่จัดทำบัญชี
ข. ลงตัวเลขตามปีงบประมาณที่จัดทำบัญชี
ค. ลงตัวเลขตามปีคริสศักราชที่จัดทำบัญชี
ง. ลงตัวเลขตามปีงบประมาณ
10. บัญชีมอบหนังสือครบ 25 ปี ในหัวข้อลงชื่อผู้มอบ จะลงรายละเอียดอย่างไร
ก. ลงลายมือชื่อ และวงเล็บชื่อและนามสกุลด้วยตัวบรรจง พร้อมตำแหน่ง
ข. ลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง และ วัน เดือน ปี
ค. ลงลายมือชื่อ วงเล็บและนามสกุลด้วยตัวบรรจง ตำแหน่ง วัน เดือน ปี
ง. ลงลายมือชื่อ วงเล็บและสกุลด้วยตัวบรรจง วัน เดือน ปี
11. การทำลายหนังสือสามารถกระทำได้กี่วิธี
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี

12. ในกรณีที่ส่วนราชการส่งบัญชีหนังสือขอทำลาย ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร
พิจารณาเห็นชอบ หากกองจดหมายแห่งไม่แจ้งให้ทราบอย่างใดภายใจ 60 วัน นับแต่วันสั่งเรื่องให้ส่วนราชการนั้น ๆ จะดำเนินการอย่างไร
ก. ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบ จากกองจดหมายเหตุให้ทำลายหนังสือได้
ข. ให้ส่วนราชการนั้น ๆ มีหนังสือทวงถามไปอีกครั้ง
ค. ให้รอจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากกองจดหมายเหตุ
ง. ให้ถือว่ายังไม่ได้รับความเห็นชอบจากกองจดหมายเหตุ
13. ในกรณีคณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลายจะทำเครื่องหมายอย่างใด ในช่องใด
ก. ให้ทำเครื่องหมาย (ผิด) ในช่องการพิจารณา
ข. ให้ทำเครื่องหมาย (ถูก) ในช่องการพิจารณา
ค. ให้ทำเครื่องหมาย (ถูก) หน้าหนังสือ
ง. ให้ทำเครื่องหมาย (ผิด) หน้าหนังสือ
14. ในการส่งบัญชีหนังสือขอทำลายไปให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรพิจารณาเสร็จแล้ว
กองจดหมายเหตุจะแจ้งมาให้ส่วนราชการที่ส่งบัญชีขอทำลายทราบภายในกี่วันนับแต่วันส่งเรื่อง
ก. 60 วัน
ข. 45 วัน
ค. 30 วัน
ง. 20 วัน
15. ตราครุฑ มีกี่ขนาด
ก. 2 ขนาด
ข. 3 ขนาด
ค. 4 ขนาด
ง. 1 ขนาด
16. ตราชื่อส่วนราชการมีลักษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมทั้งสองวงยาวเท่าใด
ก. 4.5 เซนติเมตร และ 3.5 เซนติเมตร
ข. 3.5 เซนติเมตร และ 1.5 เซนติเมตร
ค. 3.5 เซนติเมตร และ 2.5 เซนติเมตร
ง. 4.5 เซนติเมตร และ 3 เซนติเมตร

17. กระดาษมี 3 ขนาด คือ
ก. ขนาด เอ 4, เอ 5, เอ 8
ข. ขนาด เอ 4, เอ 5, เอ 6
ค. ขนาด เอ 4, เอ 8, เอ 6
ง. ขนาด เอ 4, เอ 8, เอ 5
18. ซองขนาด ซี 5 บรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑขนาดใด
ก. ขนาดพับ 2
ข. ขนาดพับ 3
ค. ขนาดพับ 4
ง. ขนาดไม่ต้องพับ
19. บัตรตรวจค้น พิมพ์ด้วยกระดาษอะไร
ก. เอ 5
ข. เอ 8
ค. เอ 4
ง. เอ 6
20. ทะเบียนหนังสือเก็บมี 2 ชนิด คือ
ก. ชนิดเล่มและชนิดแผ่น
ข. ชนิดเล่ม พิมพ์หน้าเดียว, ชนิดแผ่นพิมพ์ 2 หน้า
ค. ชนิดเล่ม พิมพ์ 2 หน้า, ชนิดแผ่น พิมพ์หน้าเดียว
ง. ชนิดเล่ม พิมพ์หน้าเดียว, ชนิดแผ่น พิมพ์หน้าเดียว
21. บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปี เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปี ส่งมอบไว้ที่
หน่วยใด
ก. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
ข. กรมยุทธการทหารบก
ค. กองประวัติศาสตร์
ง. กองยุทธศึกษาทหารบก
22. ตรารับหนังสือคือตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงทะเบียนรับหนังสือ มีลักษณะและขนาดเท่าใด
ก. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 คูณ 5 เซนติเมตร
ข. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3.5 คูณ 5 เซนติเมตร
ค. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3.5 คูณ 4 เซนติเมตร
ง. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3.5 คูณ 4.5 เซนติเมตร
23. ในกรณีที่จะทำหนังสือไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
ก. ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า (ออกชื่อเจ้าของหนังสือ)
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
ข. ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า (ออกชื่อเจ้าของหนังสือ)
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
ค. ขอพระราชทานกราบทูล ออกพระนาม ทราบฝ่าละอองพระบาท
ง. ขอพระราชทานกราบทูล ออกพระนาม ทราบฝ่าพระบาท
24. ในกรณีมีหนังสือไปถึง สมเด็จพระบรมราชินินาถ จะให้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
ก. ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า (ออกนามเจ้าของหนังสือ)
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
ข. ขอพระราชทานกราบทูล ออกพระนาม ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
ค. ขอพระราชทานกราบทูล ออกพระนาม ทราบฝ่าพระบาท
ง. ขอประทานกราบทูล ออกพระนาม ทราบฝ่าพระบาท
25. กรณีมีหนังสือถึง สมเด็จพระบรมราชินี จะใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
ก. ขอพระราชทานบังคมทูล ออกพระนาม ทราบฝ่าละอองพระบาท
ข. ขอพระราชทานกราบทูล ออกพระนาม ทราบฝ่าพระบาท
ค. ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า (ออกชื่อเจ้าของหนังสือ)
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
ง. ขอประทานกราบทูล ออกพระนาม ทราบฝ่าพระบาท
26. ในกรณีที่จะทำหนังสือถึงสมเด็จพระยุพราช จะใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
ก. ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ออกพระนาม ทราบฝ่าละอองพระบาท
ข. ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ออกพระนาม ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
ค. ขอพระราชทานกราบทูล ออกพระนาม ทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
ง. ขอประทานกราบทูล ออกพระนาม ทราบฝ่าพระบาท
27. ในกรณีที่มีหนังสือถึงพระอนุวงศ์ชั้นวรวงศ์เธอ (ที่ทรงกรม) จะใช้คำลงท้ายอย่างไร
ก. กราบทูล ออกพระบาท ทราบฝ่าพระบาท
ข. กราบทูล ออกพระนาม ทรงทราบฝ่าพระบาท
ค. ขอประทานกราบทูล ออกพระนาม ทราบฝ่าพระบาท
ง. ขอประทานกราบทูล ออกพระนาม ทรงทราบฝ่าพระบาท

28. ในกรณีมีหนังสือถึงสมเด็จพระสังฆราช จะใช้คำขึ้นต้นอย่างไร
ก. กราบทูล
ข. ทูล
ค. ขอประทานกราบทูล
ง. ทูล ออกพระนาม
29. ในกรณีมีหนังสือไปถึงสมเด็จเจ้าฟ้า จะใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าอย่างไร
ก. ข้าพระพุทธเจ้า
ข. ใต้ฝ่าพระบาท
ค. ใต้พระบาท
ง. ฝ่าพระบาท ออกพระนาม
30. ในกรณีที่มีหนังสือไปถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอ (ที่มีได้ทรงกรม) จะใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าอย่างไร
ก. เกล้ากระหม่อม
ข. ข้าพเจ้า
ค. ข้าพระพุทธเจ้า
ง. กระหม่อม
31. กรณีมีหนังสือไปถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า จะใช้สรรพนามว่าอย่างไร
ก. ใต้ฝ่าพระบาท
ข. ใต้ฝ่าละอองพระบาท
ค. ฝ่าพระบาท
ง. ฝ่าบาท
32. ในกรณีมีหนังสือไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะใช้คำลงท้ายว่าอย่างไร
ก. ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
(ลงชื่อเจ้าของหนังสือ)
ข. ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า (ลงชื่อ)
ค. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า (ลงชื่อ)
ง. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพเจ้า (ลงชื่อ)
33. ในกรณีมีหนังสือไปถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอ (ที่มิได้ทรงกรม) จะใช้คำลงท้ายอย่างไร
ก. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม (ลงชื่อ)
ค. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ง. แล้วแต่จะโปรด
34. ในการจ่าหน้าซองถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอ (ที่มิได้ทรงกรม) จะใช้คำว่าอย่างไร
ก. กราบทูล ระบุพระนาม
ข. ทูล ระบุพระนาม
ค. ขอประทานกราบทูล ระบุพระนาม
ง. ขอพระราชทานกราบทูล ระบุพระนาม
35. ในการจ่าหน้าซองถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระวรวงศ์เธอ (ที่มิได้ทรงกรม) จะใช้คำว่าอย่างไร
ก. ทูล ระบุพระนาม
ข. กราบทูล ระบุพระนาม
ค. กราบบังคมทูล ระบุพระนาม
ง. ขอพระราชทานกราบทูล ระบุพระนาม
36. ในการจ่าหน้าซองถึงสมเด็จพระสังฆราช จะใช้คำว่าอย่างไร
ก. กราบทูล ระบุพระนาม
ข. กราบเรียน
ค. นมัสการ
ง. ขอประทานกราบทูล
37. ในกรณีที่มีหนังสือไปถึงพระราชาคณะ จะใช้คำลงท้ายว่าอย่างไร
ก. ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
ข. ขอนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง
ค. ขอนมัสการด้วยความเคารพ
ง. ขอนมัสการมาด้วยความเคารพ
38. ส.อ.วุฒิศักดิ์ จันทร์แดง มีหนังสือถึง ผบ.มทบ.22 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของตนเอง ใช้กระดาษ
ตราครุฑ จะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร
ก. เรียน ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
ข. เรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ค. เรียน ขอแสดงความนับถือ
ง. กราบเรียน ขอแสดงความนับถือ

39. ส.อ.แดง ครองเตย ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด จะมีหนังสือถึง ผบ.ร้อย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความจะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร
ก. เรียน ไม่มีคำลงท้าย
ข. เรียน ขอแสดงความนับถือ
ค. เรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ง. เรียน ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
40. ท่านได้รับคำสั่งฯ ให้ร่างหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ท่านจะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายในหนังสืออย่างไร
ก. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ข. กราบเรียน ขอแสดงความนับถือ
ค. เรียน ขอแสดงความนับถือ
ง. เรียน ควรมิควรแต่จะกรุณา
41. ในกรณีที่ท่านจะมีหนังสือไปถึงพระภิกษุ ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอ ท่านจะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร
ก. นมัสการ ขอนมัสการด้วยความเคารพ
ข. นมัสการ ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
ค. นมัสการ ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
ง. นมัสการ ขอนมัสการด้วยความนับถือ
42. ในกรณีที่จะมีหนังสือไปถึงประธานองคมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร
ก. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ข. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ค. กราบเรียน ขอแสดงความนับถือ
ง. เรียน ขอแสดงความนับถือ
43. ในกรณีที่มีหนังสือถึงประธานรัฐสภา จะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร
ก. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ข. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ค. เรียน ขอแสดงความนับถือ
ง. เรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

44. ในกรณีที่มีหนังสือถึงประธานวุฒิสภา จะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร
ก. กราบเรียน ขอแสดงความนับถือย่างยิ่ง
ข. กราบเรียน ขอแสดงความนับถือ
ค. เรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ง. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
45. ในกรณีที่มีหนังสือไปถึงประธานศาลฎีกา จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร
ก. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ข. เรียน ขอแสดงความนับถือ
ค. เรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ง. กราบเรียน ขอแสดงความนับถือ
46. ในกรณีที่มีหนังสือไปถึงรัฐบุรุษ จะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร
ก. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ข. กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ค. เรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ง. เรียน ขอแสดงความเคารพ
47. เมื่อท่านได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ร่างหนังสือถึงเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก โดยใช้กระดาษตราครุฑ ท่านจะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร
ก. เรียน ขอแสดงความนับถือ
ข. เรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ค. เรียน ขอแสดงความเคารพ
ง. เรียน ไม่ต้องมีคำลงท้าย
48. ในกรณีที่มีหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำลงท้ายและสรรพนามแทนตนเองว่าอย่างไร
ก. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง กระผม ดิฉัน
ข. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง กระผม อิฉัน
ค. ขอแสดงความนับถือ กระผม ดิฉัน
ง. ขอแสดงความเคารพอย่างยิ่ง กระผม ดิฉัน
49. ในกรณีที่มีหนังสือถึงรองสมเด็จพระราชาคณะ ท่านจะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร
ก. นมัสการ ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
ข. นมัสการ ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
ค. นมัสการ ขอนมัสการด้วยความเคารพ
ง. นมัสการ ขอนมัสการด้วยความนับถือ
50. ผู้ลงนามในหนังสือราชการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ถ้าเป็นหน่วยระดับกองพล
ผู้ลงนาม จะได้แก่ผู้ใด
ก. ผู้บัญชาการกองพล หรือผู้ทำการแทน
ข. รอง ผบ.พล.
ค. เสธ.
ง. รอง เสธ.