การไฟฟ้านครหลวง
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน 26 อัตรา

ประกาศที่ ฝทม. 5 /2566 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้านครหลวง ในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ. ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดู และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 มีนาคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ
จำนวน 14 อัตรา
เงินเดือน 14,170 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุกิจ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566)
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
5. มีประสบการณ์ในการทำงาน

2. ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล
จำนวน 12 อัตรา
เงินเดือน 11,350 บาท
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศขาย
2. ตาไม่บอดสี
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566)
4. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 (ปฏิบัติงานขับรถยนต์/ใช้เครื่องมือกลยานยนต์) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. มีประสบการณ์จริงในการขับรถยนต์ ตามใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
6. เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม มีบุคลิกภาพดี และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
7. สามารถขับรถ Forklift และ/หรือรถครน และ/หรือรถเครนติดกระเช้า

สมัครสอบ
ผู้สมัครสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามประเภท และรูปแบบที่ กฟน. กำหนดเท่านั้น ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม ถึงวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไชต์ www.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

รายละเอียดเพิ่มเติม

🔖 สมัครงาน
🔖 ไฟล์ประกาศรับสมัคร