สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรชการทั่วไป

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 11 เมษายน 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งบรรณารักษ์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว

สมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://nia.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

🔖 สมัครงาน
🔖 ไฟล์ประกาศรับสมัคร