กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25-30 พฤษภาคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางสิ่งแวดล้อม ทางเคมีสิ่งแวดล้อม

3. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร

4. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านสอบเทียบเครื่องมือวัด)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์

5. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติประยุกต์ ทางสถิติ

6. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

7. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางนวัตกรรมอาหาร

8. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านจุลชีววิทยา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา

สมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25-30 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https//dss.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
🔖 สมัครงาน
🔖ไฟล์ประกาศรับสมัคร