องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 19 อัตรา

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 6 ตุลาคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 5
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย์ และต้องมีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

2. ตำแหน่งนักผลิตภัณฑ์ 4
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 16,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 16,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือเทคโนโลยีการอาหาร

4. ตำแหน่งนิติกร 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยแะความปลอดภัย

6. ตำแหน่งนักพัสดุ 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

7. ตำแหน่งพนักงานการตลาด 2
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,040 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้สำเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตำกว่านี ทางด้านการตลาดหรือด้านบริหารธุรกิจ

8. ตำแหน่งพนักงานผลิต 2
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,040 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้
ไม่ต่ํากว่านี้ทางด้านสาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขา ช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขา งานติดตั้งไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา หรือสาขางานอุตสาหกรรม

9. ตำแหน่งช่าง 2
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,040 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํา
กว่านี้ทางด้านสาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาช่างกล โรงงาน สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานติดตั้ง ไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา หรือสาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

10. ตำแหน่งพนักงานบัญชี 2
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,040 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้สำเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตำกว่านี ทางด้านบัญชี

สมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 6 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ เว็บไซต์  https://dpo.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
🔖สมัครงาน
🔖ไฟล์ประกาศรับสมัคร