ประกาศผลสอบ ก.พ. ประจำปี 2566 (Paper & Pencil)

ตรวจสอบคะแนนสอบได้ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
และ
พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านสำหรับรอบ Paper & Pencil ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
ทางเว็บไซต์  https://job3.ocsc.go.th

อ่านประกาศ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อวัดความรู้ความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566

ศูนย์สอบ 01 กรุงเทพฯและนนทบุรี
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (เช้า)

อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (บ่าย)

อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 02 พระนครศรีอยุธยา
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (เช้า)

อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (บ่าย)

อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 03 ราชบุรี
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 04 ชลบุรี
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 05 เชียงใหม่
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 06 พิษณุโลก

อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 07 นครราชสีมา
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 08 อุบลราชธานี
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 09 ขอนแก่น
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 10 สุราษฎร์ธานี
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 11 สงขลา
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (เช้า)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
อ่านประกาศ ระดับปริญญาโท