ประกาศผลสอบ ก.พ. ประจำปี 2566 ตรวจสอบคะแนนสอบได้แล้วที่นี่

ประกาศผลสอบ ก.พ. ประจำปี 2566 (Paper & Pencil) ตรวจสอบคะแนนสอบได้แล้วที่นี่

ท่านสามารถดูคะแนนสอบที่นี่
ขั้นตอนการดูผลคะแนนสอบ
1. พิมพ์เลขประจำตัวประชาชน
2. พิมพ์รหัสผ่าน
2.1 กรณีลืมรหัสผ่าน ให้กดที่คำว่าลืมรหัสผ่าน พิมพ์รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน และกดปุ่มตกลง หรือ
2.2 กรณีที่เปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ให้ทำตามคำแนะนำในหน้าจอลืมรหัสผ่าน
3. พิมพ์รหัสตัวเลขที่ปรากฏ และกดปุ่มตกลง
4. ทำแบบประเมินความพึงพอใจ และกดปุมส่งแบบสอบถาม
5. ดูผลคะแนนสอบ
 ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
สำหรับรอบ Paper & Pencil ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th