กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ครูผู้ช่วย 10 อัตรา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา อนุบาลศึกษา
จำนวน 10 อัตรา
กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา
1. การอนุบาล
2. อนุบาลศึกษา
3. การศึกษาปฐมวัย
4. ปฐมวัยศึกษา
5. การปฐมวัยศึกษา
6. การปฐมวัย
7. ปฐมวัย
8. อนุบาล

ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
1. ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น15,050 บาท
2. ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท
3. ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขึ้น 15,800 บาท รายละเอียดตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบดังกล่าว

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ปริญญาตรีกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา
2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ และกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขา วิชาเอกตามที่เปิดรับสมัครดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือวันที่10 ตุลาคม 2566

สมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดเพิ่มเติม
🔖สมัครงาน
🔖ไฟล์ประกาศรับสมัคร